2019

15. januar 2019 Læs referatet her

2018

23. Januar 2018 - Læs referatet her

13. Februar 2018 - Læs referatet her

20. Marts 2018 -  Læs referatet her

17. April 2018 - Læs referatet her

22. Maj 2018 - Læs referatet her

12. Juni 2018 - Læs referatet her

Juli (intet møde)

21. August 2018 - Læs referatet her

18. September 2018 - Læs referatet her

23. Oktober 2018 -

20. November 2018 -

December (intet møde)

2017

25. Januar 2017 - Læs referatet her

28. Februar 2017 - Læs referatet her

21. Marts 2017 - Læs referatet her

18. April 2017 - Læs referatet her

16. Maj 2017 - Læs referatet her

12. Juni 2017 - Læs referatet her

Juli (intet møde)

22. August 2017 - Læs referatet her

19. September 2017 - Læs referatet her

24. Oktober 2017 - Læs referatet her

28. November 2017 - Læs referatet her

December (intet møde)